Top 10+ App Game Tài Xỉu Online Uy Tín Đổi Tiền Thật - tài xỉu online

Quy định sử dụng website

Quy định sử dụng website

Điều khoản sử dụngKhi Quý khách vị truy cập, sử dụng Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thì được xem như đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý ràng buộc với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý, vui lòng không truy cập, sử dụng website.

 • Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên Website của HSC //ensee.net/ (sau đây gọi là “Website”) bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của HSC và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp do chính HSC công bố khác đi. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của HSC, Quý khách không được phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản khác của Website và hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, hình ảnh trong Website dưới bất cứ hình thức nào.
 • HSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Website do HSC cung cấp mà không cần báo trước đối với bất kỳ người sử dụng nào bị nghi ngờ xâm phạm và HSC có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • HSC nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của HSC, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.
 • Người sử dụng Website cần biết rằng HSC có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến:
  • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của HSC
  • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website đồng ý và khi HSC có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
  • Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu HSC thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.
  • Trường hợp Người sử dụng website không đồng ý HSC công bố hoặc chuyển giao thông tin thì phải thông báo bằng băn bản trong vòng 24h cho HSC kể từ ngày sử dụng Website. Sau thời gian này, HSC hiểu Người sử dụng cho phép HSC thực hiện mà không có bất kỳ khiếu nại liên quan.
 • Người sử dụng website đồng ý với việc HSC kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.
 • Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.
 • Người sử dụng website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của HSC người sử dụng Website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin.
 • Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.
 • Người sử dụng phải thông báo ngay cho HSC về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. HSC không chịu trách nhiệm cho việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của người sử dụng với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào trước khi thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản.
 • Không có sự bảo đảm nào cho người sử dụng liên quan đến sự an toàn họat động của website HSC bao gồm không đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng hoặc không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng.
 • HSC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự rủi ro nào hoặc các vấn đề khác có liên quan đến việc truy cập, sử dụng website của người sử dụng.

Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất kỳ những thông tin trên website của HSC bị xâm phạm về bản quyền, thì phải xác nhận theo những quy định sau:

 • Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền;​​​​​​.
 • Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền.
 • Thông tin đầy đủ để cho phép HSC xác định những tài liệu bị xâm phạm.
 • Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu, đối tác hoặc đơn vị cấp phép.