Top 10+ App Game Tài Xỉu Online Uy Tín Đổi Tiền Thật - tài xỉu online

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Tại HSC, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt và vững mạnh đối với việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong dài hạn. Vì vậy, ngay từ ngày đầu thành lập, chúng tôi không ngừng nỗ lực gia tăng các giá trị doanh nghiệp của HSC. Đây là nền tảng cho những thành công mà chúng ta đã đạt được trong việc nâng cao sự tin tưởng từ khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác và cộng đồng.


1. Báo cáo quản trị công ty

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014


2. Điều lệ


3. Quy chế quản trị


4. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị


5. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát


6. Bản cáo bạch


7. Quy tắc đạo đức


8. Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của HSC

 • Hội đồng Quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HSC để đảm bảo rằng Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp lý, Điều lệ, cũng như các quy định nội bộ, và nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên có liên quan. 
 • Cơ cấu HĐQT đảm bảo có sự cân bằng giữa các thành viên tham gia  điều hành và không điều hành Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm quản lý dày dặn và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như luật, tài chính doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam.
 • Sự tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT
 • HĐQT đã thành lập ba (03) tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Lương – Thưởng. Nhiệm vụ của các tiểu ban là tư vấn và hỗ trợ cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty. 

a. Tiểu ban Quản trị Rủi ro

 • Tiểu ban QTRR có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chiến lược, quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty.
 • Tiểu ban QTRR cũng có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đề xuất những biện pháp phòng ngừa.
 • Định kỳ hàng tháng và hàng quý, Khối Quản trị Rủi ro gởi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban Quản trị Rủi ro.

b. Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

 • Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ (KTNB) được thành lập vào năm 2014 và hoạt động theo đúng các quy định trong Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban mà đã được HĐQT thông qua.
 • Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ định kỳ tiến hành kiểm toán việc duy trì và vận hành các thủ tục kiểm soát nội bộ của các phòng ban và báo cáo trực tiếp cho HĐQT. Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ cũng tiếp nhận và rà soát các phát hiện liên quan đến các sai phạm tiềm tàng của các bộ phận nghiệp vụ mà được báo cáo trực tiếp từ Phòng Kiểm toán Nội bộ

c. Tiểu ban Lương – Thưởng

 • Tiểu ban Lương – Thưởng chính thức thành lập vào năm 2016. Tiểu ban Lương – Thưởng thành lập với mục đích để tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
 • Tiểu ban cũng xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm chi cho nhân viên và quyết định các vấn đề liên quan đến các kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP).
 • HSC cam kết đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông và dựa trên tính chất quan trọng của quyền cổ đông, HSC sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo mọi cổ đông đều có thể thực hiện được quyền của mình.
 • Tất cả các tài liệu công bố thông tin của HSC: báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo thường niên, bản tin, tài liệu Đại hội cổ đông, email thông báo được phát hành bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt và được công bố một cách rộng rãi, minh bạch, đầy đủ và kịp thời đến cổ đông.
 • HSC dành một nguồn lực đáng kể cho hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thông tin có liên quan một cách chính xác và kịp thời.
 • HSC cũng đã triển khai một số kênh truyền thông khác theo thông lệ tốt quốc tế. Cụ thể, định kỳ hàng quý, HSC tổ chức các buổi gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư và đối tác báo chí để thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý một cách chính xác và kịp thời, đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp, chất vấn của cổ đông cho mục đích tăng trưởng bền vững của Công ty.
 • Chính sách cổ tức HSC được HĐQT xem xét hàng năm. Thông báo cổ tức được thực hiện chi tiết, minh bạch và truyền thông rộng rãi đến tất cả các cổ đông. HSC luôn tôn trọng lịch thanh toán cổ tức và cố gắng cam kết thực hiện trong vòng 30 ngày kế từ ngày phê duyệt của HĐQT
 • HSC thiết lập "Quy tắc đạo đức" như một quy tắc ứng xử để mỗi giám đốc, cán bộ và nhân viên của Công ty tuân thủ.
 • HSC áp dụng các chính sách minh bạch và cạnh tranh về lương, thưởng và các phúc lợi đi kèm để đảm bảo nhân viên được khen thưởng xứng đáng cho những đóng góp và cam kết của họ, được đánh giá thông qua chương trình Quản lý hiệu quả công việc.
 • HSC không ngừng nâng cao giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thông qua việc tôn trọng tính đa dạng và những giá trị khác nhau giữa cán bộ nhân viên của Công ty và  xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho phép tất cả nhân viên có điều kiện phát huy hết năng lực của họ.
 • Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, HSC nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong sự phát triển của thị trường chứng khoán. Thông qua việc liên tục đổi mới và tham gia phát triển các sản phẩm mới cho thị trường, HSC chủ động hỗ trợ các cơ quan chức năng triển khai các sáng kiến chiến lược và định hướng đầu tư quan trọng nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

 


9. Quy chế công bố thông tin