Đợt 2
Năm 2022
Tỷ lệ
5.0%
Được hưởng lợi chi tiết
Ngày chốt DSCĐ: 09/06/2023
Ngày thanh toán: 21/06/2023

Lịch cổ tức

Đợt Tỷ lệ Ngày chốt DSCĐ Ngày thanh toán Ghi chú
Năm 2022
1/2022 2.5% 18/01/2023 08/02/2023 Thông báo số 04/2022/TB-HĐQT ngày 30/12/2022
2/2022 5.0% 09/06/2023 21/06/2023 Thông báo số 04/2023/TB-HĐQT ngày 18/05/2023
Cộng 7.5%      
Năm 2021
1/2021 5% 07/12/2021 06/01/2022 Thông báo số 09/2021/TB-HĐQT ngày 24/11/2021
2/2021 2.5% 18/01/2023 08/02/2023 Thông báo số 04/2022/TB-HĐQT ngày 30/12/2022
Cộng 7.5%      
Năm 2020
1/2020 5% 30/01/2020 20/01/2021 Thông báo số 08/2020/TB-HĐQT ngày 08/12/2020
2/2020 7% 12/05/2021 27/05/2021 Thông báo số 03/2021/TB-HĐQT ngày 26/04/2021
Cộng 12%      
Năm 2019
1/2019 5% 20/12/2019 10/1/2020 Thông báo số 09/2019/TB-HĐQT ngày 11/11/2019
2/2019 7% 10/07/2020 31/07/2020 Thông báo số 05/2020/TB-HĐQT ngày 25/06/2020
Cộng 12%      
Năm 2018
1/2018 6% 30/11/2018 21/12/2018 Thông báo số 07/2018/TB-HĐQT ngày 19/11/2018
2/2018 19% 22/05/2018 12/6/2018 Thông báo số 17/2019/TB-HĐQT ngày 26/4/2019
Cộng 25%      
Năm 2017
1/2017 6% 10/01/2018 24/01/2018 Thông báo số 05/2017/TB-HĐQT ngày 25/12/2017
2/2017 15% 18/05/2018 08/06/2018 Thông báo số 03/2018/TB-HĐQT ngày 02/05/2018
Cộng 21%      
Năm 2016
1/2016 5% 28/12/2016 12/01/2017 Thông báo số 05/2016/TB-HĐQT ngày 12/12/2016
2/2016 12% 16/05/2017 07/06/2017 Thông báo số 03/2017/TB-HĐQT ngày 26/05/2017
Cộng 17%      
Năm 2015
1/2015 5% 24/12/2015 06/01/2016 Thông báo số 06/2015/TB-HĐQT ngày 08/12/2015
2/2015 9.3% 10/05/2016 28/05/2016 Thông báo số 03/2016/TB-HĐQT ngày 22/04/2016
Cộng 14,3%      
Năm 2014
1/2014 5% 08/01/2015 29/01/2015 Thông báo số 05/2014/TB-HĐQT ngày 22/12/2014
2/2014 16% 08/05/2015 27/05/2015 Thông báo số 04/2015/TB-HĐQT ngày 20/04/2015
Cộng 21%      
Năm 2013
1/2013 5% 28/8/2013 12/9/2013 Thông báo số 42/2013/TB-HĐQT ngày 13/08/2013
2/2013 12% 8/5/2014 28/5/2014 Thông báo số 03/2014/TB-HĐQT ngày 21/04/2014
Cộng 17%      
Năm 2012
1/2012 5% 10/10/2011 7/11/2012 Thông báo số 04/2012/TB-HĐQT ngày 24/09/2012
2/2012 15% 16/5/2013 31/5/2013 Thông báo số 02/2013/TB-HĐQT ngày 02/05/2013
Cộng 20%      
Năm 2011
1/2011 10% 22/12/2011 12/1/2012 Thông báo số 08/2011/TB-HĐQT ngày 07/12/2011
2/2011 6% 8/6/2012 27/6/2012 Thông báo số 02/2012/TB-HĐQT ngày 25/05/2012
Cộng 16%      
Năm 2010
1/2010 10% 6/12/2010 20/12/2010 Thông báo số 09/2010/TB-HĐQT ngày 19/11/2010
2/2010 7% 16/6/2011 1/7/2011 Thông báo số 03/2011/TB-HĐQT ngày 01/06/2011
Cộng 17%      
Năm 2009
1/2009 10% 31/12/2009 18/1/2010 Thông báo số 09/2009/TB-HĐQT ngày 22/12/2009
2/2009 10% 2/6/2010 25/6/2010 Thông báo số 07/2010/TB-HĐQT ngày 18/05/2010
Cộng 20%      
Năm 2008
1/2008 7% 21/11/2008 15/12/2008 Thông báo số 07/2008/TB-HĐQT ngày 08/12/2008
2/2008 3% 14/5/2009 18/5/2009 Thông báo số 05/2009/TB-HĐQT ngày 05/05/2009
Cộng 10%      
Năm 2007
1/2007 10% 14/9/2007 8/10/2007 Thông báo số 12/2007/TB-HĐQT ngày 17/09/2007
2/2007 5% 25/4/2008 18/6/2008 Thông báo số 04/2008/TB-HĐQT ngày 09/06/2008
Cộng 15%      
Năm 2006
1/2006 6%   28/8/2006  
2/2006 7% 4/1/2007 24/1/2007 Thông báo số 02/2007/TB-HĐQT ngày 12/01/2007
Cộng 13%