Top 10+ App Game Tài Xỉu Online Uy Tín Đổi Tiền Thật - tài xỉu online

Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Mời họp đại hội cổ đông thường niên

Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian Từ 13:30, Thứ Ba, ngày 25/04/2023
Phương thức
  • Họp trực tuyến
  • Cổ đông tham gia họp trực tuyến tại địa chỉ //agm.ensee.net/

Tài Liệu  

A. Chương trình và Hướng dẫn

1. Chương trình Đại hội
2. Hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết Đại hội
3 Hướng dẫn sử dụng hệ thống AGM online

B. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị  
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị

C. Báo cáo của Tổng Giám đốc

1. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2022 của Tổng Giám đốc
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

D. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát

E. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BSK nhiệm kỳ V (2021-2025)
2. Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT và BKS
3. Đơn ứng cử thành viên HĐQT
4. Đơn đề cử thành viên HĐQT
5. Đơn ứng cử thành viên BKS
6. Đơn đề cử thành viên BKS
7. Văn bản thành lập nhóm
8 Sơ yếu lý lịch

F. Các Tờ trình

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
3. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022
4. Kế hoạch cổ tức năm 2023
5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023
6. Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
7. Nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu
8 Miễn nhiệm và danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BSK
8.1 Sơ yếu lý lịch bà Phan Quỳnh Anh
8.2 Sơ yếu lý lịch ông Trần Thái Phương

F. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

1. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

G. Mẫu ủy quyền

1. Giấy ủy quyền tham dự dành cho cá nhân
2. Giấy ủy quyền tham dự dành cho tổ chức

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian Từ 13:30, Thứ Hai, ngày 08/08/2022
Phương thức

Họp trực tuyến

  • • Cổ đông tham gia họp trực tuyến tại địa chỉ //agm.ensee.net/
  • • Cổ đông có thể tham gia họp trực tiếp tại Phòng Khánh Tiết Bến Thành, khách sạn New World, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • • Cổ đông có nhu cầu tham gia Đại hội trực tiếp xin vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức trước ngày 31/07/2022 bằng cách gọi đến Hotline (+84) 28 73000 806 hoặc gửi email đến địa chỉ [email protected]

 


Tài Liệu

A. Chương trình và Hướng dẫn

1. Chương trình Đại hội
2. Hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết Đại hội
3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống AGM online

 

B. Báo cáo của Hội đồng quản trị

 

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị  
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

C. Báo cáo của Tổng Giám đốc

1. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng Giám đốc
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

D. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát

 

E. Các Tờ trình

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
3. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021
4. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5. Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
6. Kế hoạch cổ tức năm 2022
7. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022
8. Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
     9.1  Bảng chi tiết thay đổi Điều lệ Công ty
     9.2  Dự thảo Điều lệ Công ty
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
     10.1  Bảng chi tiết thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
     10.2  Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
     11.1  Bảng chi tiết thay đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
     11.2  Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát
     12.1  Bảng chi tiết thay đổi Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát
     12.2  Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát
13. Nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu

 

F. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

 

1. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

 

G. Mẫu ủy quyền

1. Giấy ủy quyền tham dự dành cho cá nhân
2. Giấy ủy quyền tham dự dành cho tổ chức

Tài Liệu

1. Tài liệu và thời gian gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nghị quyết HĐQT V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian 13g00, thứ Năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021
Địa điểm   Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 


DOCUMENT

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
2. Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị 
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc 
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát
7. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021
8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)  
8.1 Quy chế bầu cử 
8.2 Mẫu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 
8.3 Mẫu ứng cử Ban Kiểm soát 
8.4 Mẫu đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
8.5 Mẫu đề cử thành viên Ban Kiểm soát 
8.6 Mẫu ủy quyền thành lập nhóm cổ đông 
8.7 Mẫu Sơ yếu lý lịch 
8.8 Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban Kiểm Soát 
8.9 Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng Quản Trị  
8.10 Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên HĐQT (07 UCV) và BKS (03 UCV)  
9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
10. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 
11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021
13. Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài
14. Tờ trình điều chỉnh trụ sở chính Công ty 
15A. Tờ trình  sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
15B.  Bảng so sánh sửa đổi Điều lệ HSC   
16A. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
16B. Bảng so sánh sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
17A. Tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
17B.  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
18A.  Tờ trình quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
18B. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  
19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 
20. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 
21. Tờ trình chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX 
22. Mẫu Thẻ biểu quyết 
23. Mẫu Phiếu biểu quyết 
24. Mẫu Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 
25. Mẫu Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát 
26.  Mẫu Giấy xác nhận tham dự /Ủy quyền tham dự

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian 13g30, thứ Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020
Địa điểm   Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 


DOCUMENT

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
3. Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị 
5. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
7. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
8. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
10. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
11. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2020
12. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
14. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm Bảng tổng hợp sửa đổi & bổ sung Điều lệ)
15. Tờ trình bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
16. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Đính kèm Quy chế)
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
18 Mẫu Thẻ biểu quyết
19 Mẫu Phiếu biểu quyết
20 Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian 13g30, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019
Địa điểm   Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 


TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị 
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc 
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát
7. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng, và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 
9. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018
10. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2019
11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019 
13. Tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm 
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 
15. Mẫu Thẻ biểu quyết 
16. Mẫu Phiếu biểu quyết 
17. Mẫu Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian 13g30, thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Địa điểm  Phòng Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Caravelle Saigon, 19 – 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 


TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020)
8. Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020)
9. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020)
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
11. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017
12. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2018
13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
14.  Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018
15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
16. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty
17. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017
19. Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
20. Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị
21. Văn bản thành lập nhóm
22. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội
23. Mẫu Phiếu biểu quyết
24. Mẫu Thẻ biểu quyết

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian 13g30, thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017
Địa điểm   Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 


TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2017
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
8. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016
9. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2017
10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017
12. Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
13. Tờ trình cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016
15. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội
16. Phiếu biểu quyết (mẫu)
17. Thẻ biểu quyết (mẫu)

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30, thứ Năm, ngày 21 tháng 04 năm 2016
Địa điểm   Phòng Khánh Tiết  Bến Thành  –  Lầu 1 –  Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 


TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát; danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)   
8a. Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị      
8b. Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát   
9. Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)
9a.. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 1A)
9b. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 2A)
9c. Văn bản thành lập nhóm (Mẫu 3A)
9d. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (Mẫu 1B)
9e. Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Mẫu 2B)
9g. Văn bản thành lập nhóm (Mẫu 3B)
9h. Sơ yếu lý lịch
10. TỜ TRÌNH: thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
11 TỜ TRÌNH: tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015
12 TỜ TRÌNH: kế hoạch cổ tức năm 2016
13 TỜ TRÌNH: phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
14 TỜ TRÌNH: lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016
15 TỜ TRÌNH:  triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh
16 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)
17 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015
18 Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015
19 Phiếu biểu quyết (mẫu)

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30 Thứ Năm, ngày 16/04/2015
Địa điểm   Phòng Khánh Tiết  Bến Thành  –  Lầu 1 –  Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 


TÀI LIỆU

1. Thông báo  
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014    
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị  
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc  
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015  
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát  
7. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)    
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)   
9. Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị  
10. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)  
11. Đơn ứng cử thành viên HĐQT  
12. Đơn đề cử thành viên HĐQT  
13. Văn bản thành lập nhóm  
14. Sơ yếu lý lịch  
15. TỜ TRÌNH: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của HSC  
16. TỜ TRÌNH: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014  
17. TỜ TRÌNH: Kế hoạch cổ tức năm 2015  
18. TỜ TRÌNH: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014  
19. TỜ TRÌNH: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015  
20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014  
21. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội  

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30 Thứ Năm, ngày 17/04/2014
Địa điểm   Lầu 1, Phòng Khánh Tiết Bến Thành, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

 


TÀI LIỆU

1. Thông báo  
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013  
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị  
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013  
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014  
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013  
7. TỜ TRÌNH: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của HSC  
8. TỜ TRÌNH: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013   
9. TỜ TRÌNH: Kế hoạch cổ tức năm 2014  
10. TỜ TRÌNH: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013  
11. TỜ TRÌNH: Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014  
12. Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự   
13. Nội dung và chương trình  
14. [Dự thảo] Nghị quyết  
15. (MẪU) Phiếu biểu quyết  
16. TỜ TRÌNH: điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài  

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30 Thứ Sáu, ngày 26/04/2013
Địa điểm   Lầu 1, Phòng Khánh Tiết 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM

 


TÀI LIỆU

1. Thông báo
2. [Dự thảo] Quy chế tổ chức và hoạt động
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Kết quả hoạt động Công ty năm 2012
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
7. Dự thảo quy chế bầu cử Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
8. Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên BKS
9. Mẫu 2: Đơn đề cử thành viên BKS
10. Mẫu 3: Văn bản thành lập nhóm cổ đông
11. Sơ yếu lí lịch
12. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của HSC
13. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2012 
14.  Kế hoạch cổ tức năm 2013 
15. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012
16. Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013
17. Thay đổi Điều lệ Công ty
18 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
19 Giấy xác nhận
20 Phiếu góp ý
21 Danh sách Ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015)
22 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30 Thứ Năm, ngày 26/04/2012
Địa điểm   Lầu 1, Phòng Khánh Tiết 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM

 


TÀI LIỆU

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011
2. Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011
3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011
4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị
5. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2012
7. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát
8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên chủ chốt Công ty
9. Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2011
10. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2012
11 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2012
13. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011
14. Phiếu góp ý

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30 Thứ Sáu, ngày 08/04/2011
Địa điểm   Lầu 1, Phòng Khánh Tiết 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM

 


TÀI LIỆU

1. Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
3. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị
4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2010 của Ban Tổng Giám đốc
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2011
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2010 của Ban Kiểm soát
7. Dự thảo Quy chế ứng cử - đề cử - bẩu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)
8. Tờ trình phương án phát hành năm 2011
9. Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2010
10. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2011
11 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2011
13. Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền
14. Phiếu góp ý
15. Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên BKS
16. Mẫu 2: Đơn đề cử thành viên BKS
17. Mẫu 3: Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS
18. Mẫu 3: Văn bản thành lập nhóm cổ đông
19. Sơ yếu lý lịch
20.  MẪU

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

Thời gian  13g30 Thứ Tư, ngày 21/04/2010
Địa điểm   Lầu 5 – Khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM

 


TÀI LIỆU

1. Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2009
2. Báo cáo hoạt động Công ty năm 2009 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết qủa hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Tổng Giám đốc
4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2010
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát
6. Báo cáo kết qủa phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP 2009)
7. Báo cáo việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty
8. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị
10. Phương án phát hành năm 2010
11 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2009
12. Kế hoạch cổ tức năm 2010
13. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
14. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010
15 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2022
  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2022
  Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2021
  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2021
  Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2020
  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2020
  Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2019
  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2019
  Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2018
  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2018
  Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 
  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2017
  Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2016 
  Biên bản và Nghị quyết  Đại hội Cổ đông năm tài chính 2015
  Biên bản Đại hội Cổ đông năm tài chính 2014
  Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm tài chính 2014